Η σειρά αυτή διαλέξεων στη μακροοικονομική θεωρία και πολιτική είναι προσανατολισμένη στην ανάλυση της συμπεριφοράς των οικονομιών στο σύνολό τους.

Αναφέρεται στον προσδιορισμό της συνολικής παραγωγής, των εισοδημάτων, της απασχόλησης, της ανεργίας, του πληθωρισμού, των μισθών και των επιτοκίων σε κλειστές και ανοικτές οικονομίες. Επίσης αναφέρεται στον ρόλο της δημοσιονομικής και την νομισματικής πολιτικής, στον προσδιορισμό του ισοζυγίου πληρωμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ανοικτές οικονομίες και στη διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης.

Προσφέρεται ως υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξαμήνου στους σπουδαστές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το εαρινό εξάμηνο του 2019-2020.

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές έννοιες και τα αναλυτικά και εμπειρικά εργαλεία που απαιτούνται για την ανάλυση των μακροοικονομικών εξελίξεων και πολιτικών, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η αναλυτική προσέγγιση του μαθήματος βασίζεται στη χρήση μακροοικονομικών υποδειγμάτων μικρής και μεσαίας κλίμακας, προκειμένου να αναλυθούν οι αλληλεπιδράσεις των τριών κυριοτέρων μακροοικονομικών αγορών: 1. της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, 2. της αγοράς εργασίας και 3. της αγοράς χρήματος και κεφαλαίου.

Τα ειδικότερα θέματα της σειράς αυτής διαλέξεων είναι:

Τα ειδικότερα θέματα της σειράς αυτής διαλέξεων είναι:

  1. Η ανάλυση του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου προσδιορισμού της παραγωγής, της απασχόλησης, του πληθωρισμού και των επιτοκίων (3 1/2 εβδομάδες)
  2. Ο ρόλος των προσδοκιών και η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής. (3 1/2 εβδομάδες)
  3. Η μακροοικονομική των ανοικτών οικονομιών, το ισοζύγιο πληρωμών, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο εξωτερικός δανεισμός και οι κρίσεις εξωτερικού χρέους (5 εβδομάδες)
  4. Η Ελληνική Οικονομία πριν και μετά το Ευρώ (1 εβδομάδα)

Βιβλιογραφία

Τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι:

Βασικό Σύγγραμμα:

Αλογοσκούφης, Γ. (2022), Σύγχρονη Μακροοικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα, Gutenberg

Εναλλακτικό Σύγγραμμα:

Mankiw, G. (2019) Μακροοικονομική, Αθήνα, Gutenberg

Υλικό σχετικό με το μάθημα αναρτάται στον ειδικό ιστότοπο του μαθήματος,

macroeconomic-theory.com

Ο ιστότοπος αυτός είναι προσβάσιμος και μέσω του e-class του μαθήματος, καθώς και μέσω του,

alogoskoufisg.org

Ώρες Γραφείου: Οι ώρες γραφείου του καθ. Γιώργου Αλογοσκούφη για το εαρινό εξάμηνο είναι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 13:15-14:00 (κατόπιν συνεννόησης).

Advertisement