Επισυνάπτονται τα κείμενα για τις Ασκήσεις 8 και 9 οι οποίες βασίζονται σε υποδείγματα προσδιορισμού της σχέσης μεταξύ νομισματικής πολιτικής και πληθωρισμού.

Η άσκηση 8 βασίζεται στο υπόδειγμα του προσδιορισμού του πληθωρισμού (και του υπερπληθωρισμού) όταν μία κυβέρνηση χρησιμοποιεί το εκδοτικό προνόμιο για να χρηματοδοτεί ένα μέρος των δαπανών της, λόγω του ότι δεν δύναται ή δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τη φορολογία ή τον δανεισμό μέσω της έκδοσης ομολόγων.

H άσκηση 9 βασίζεται στο υπόδειγμα του προσδιορισμού της ανεργίας και του πληθωρισμού, μέσω της καμπύλης Phillips, όταν μία κεντρική τράπεζα χρησιμοποιεί την νομισματική πολιτική για να επηρεάσει βραχυχρόνια το ποσοστό ανεργίας, μέσω της συνολικής ζήτησης. Η άσκηση σας ζητά να αναλύσετε τρεις κανόνες νομισματικής πολιτικής: Μια πολιτική στόχευσης της ανεργίας, μία πολιτική διακριτικής ευχέρειας και μία πολιτική στόχευσης του πληθωρισμού.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Οι συγκεκριμένες αυτές ασκήσεις μπορούν να επιλυθούν από εσάς με μία προσεκτική μελέτη των διαφανειών της σχετικής διάλεξης (Διάλεξη 13) ή/και του κεφαλαίου 12 στο εγχειρίδιο Σύγχρονη Μακροοικονομική, και τίποτα παραπάνω. 

Σύνδεσμος στην Άσκηση 8

Σύνδεσμος στην Άσκηση 9

Advertisement