Στις διαφάνειες που ακολουθούν αναλύονται τόσο αλγεβρικά όσο και διαγραμματικά οι ιδιότητες και η επίλυση πρωτοβάθμιων γραμμικών εξισώσεων διαφορών.

Μία εξίσωση διαφορών περιλαμβάνει τιμές μιας ή περισσότερων μεταβλητών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Η λύση της, σε αντίθεση με τις απλές εξισώσεις, δεν είναι ένας σταθερός πραγματικός αριθμός, ή ένα σταθερό διάνυσμα τιμών μεταβλητών, αλλά συνάρτηση του χρόνου. Οι παράμετροι της λύσης εξαρτώνται από τις παραμέτρους της εξίσωσης διαφορών και κάποιες αρχικές ή τελικές συνθήκες.

Μία εξίσωση διαφορών είναι συγκλίνουσα εάν οι μεταβλητές συγκλίνουν διαχρονικά σε μία σταθερή ισορροπία και αποκλίνουσα στην περίπτωση που δεν συγκλίνουν. Ωστόσο, και η αποκλίνουσες εξισώσεις διαφορών θα μπορούσαν να είναι συμβατές με μία σταθερή ισορροπία, αν η μεταβλητή την οποία περιγράφουν μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα και όχι σταδιακά στη σταθερή αυτή ισορροπία.

Η γνώση των ιδιοτήτων και των μεθόδων επίλυσης εξισώσεων διαφορών πρώτου και, σε κάποιες περιπτώσεις, δεύτερου βαθμού, είναι απαραίτητη για την επίλυση κάποιων από τα δυναμικά υποδείγματα που αναλύονται στη μακροοικονομική, όπως δυναμικά υποδείγματα IS-LM και της καμπύλης Phillips, υποδείγματα προσαρμοζόμενων και ορθολογικών προσδοκιών, υποδείγματα ανάλυσης της σχέσης μεταξύ δημοσιονομικών ελλειμμάτων και δημοσίου χρέους, υποδείγματα της σχέσης μεταξύ πληθωρισμού και νομισματικής, δυναμικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας και υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης.

Σύνδεσμος στις Διαφάνειες για Πρωτοβάθμιες Εξισώσεις Διαφορών

Advertisement