Ο John Brian Taylor (1946-) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μακροοικονομολόγους των ΗΠΑ. Είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Stanford. Η έρευνα του, συμπεριλαμβανομένου του υποδείγματος των επαλλήλων συμβάσεων προσδιορισμού μισθών και τιμών και του κανόνα του Taylor, είχε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της νέας κεϋνσιανής μακροοικονομικής προσέγγισης και στον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής.

Ο κανόνας του Taylor απαιτεί θετική προσαρμογή των ονομαστικών επιτοκίων σε αποκλίσεις του πληθωρισμού από το στόχο της κεντρικής τράπεζας και αρνητική προσαρμογή σε αποκλίσεις του ποσοστού ανεργίας από το φυσικό του ποσοστό.  Αποτελεί γενίκευση του κανόνα του Wicksell (1898).*

O κανόνας του Taylor  είναι ο βασικός κανόνας νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιείται σήμερα στα νέα κεϋνσιανά μακροοοικονομικά υποδείγματα, και το μέτρο βάσει του οποίου καθορίζεται και αξιολογείται η νομισματική πολιτική. Η σημασία του έχει αναγνωρισθεί και από τους δύο τελευταίους πρώην Προέδρους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Ben Bernanke και Janet Yellen.

________________________

* Βλ. Taylor, J.B. (1993), ‘Discretion versus Policy Rules in Practice’, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, pp. 195-214.