Επισυνάπτεται το κείμενο για την άσκηση 9. Βασίζεται στο υπόδειγμα του προσδιορισμού της ανεργίας και του πληθωρισμού, μέσω της καμπύλης Phillips, όταν μία κεντρική τράπεζα χρησιμοποιεί την νομισματική πολιτική για να επηρεάσει βραχυχρόνια το ποσοστό ανεργίας, μέσω της συνολικής ζήτησης. Η άσκηση σας ζητά να αναλύσετε τρεις κανόνες νομισματικής πολιτικής: Μια πολιτική στόχευσης της ανεργίας, μία πολιτική διακριτικής ευχέρειας και μία πολιτική στόχευσης του πληθωρισμού.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Η συγκεκριμένη αυτή άσκηση, όπως και η προηγούμενη, μπορεί να επιλυθεί από εσάς με μία προσεκτική μελέτη των διαφανειών της σχετικής διάλεξης (Διάλεξη 13) και τίποτα παραπάνω. 

Σύνδεσμος στην Άσκηση 9