Στη διάλεξη αυτή εισάγουμε ένα υπόδειγμα προσδιορισμού των μισθών και των τιμών στην αγορά εργασίας. Μεσοχρόνια το υπόδειγμα αυτό προσδιορίζει το επίπεδο των πραγματικών μισθών και το φυσικό ποσοστό ανεργίας. Βραχυχρόνια, το υπόδειγμα συνεπάγεται μία καμπύλη Phillips, σύμφωνα με την οποία οι αποκλίσεις του πληθωρισμού από τον προσδοκώμενο πληθωρισμό είναι αρνητική συνάρτηση των αποκλίσεων του ποσοστού ανεργίας από το φυσικό του ποσοστό.

Αν και οι θεσμικές διαφορές μεταξύ των χωρών επηρεάζουν τον καθορισμό των μισθών, υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία στον προσδιορισμό των μισθών σε όλες τις χώρες. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται κατά κανόνα μισθό που υπερβαίνει τον ελάχιστο μισθό που θα τους καθιστούσε αδιάφορους μεταξύ της εργασίας και της ανεργίας (μισθούς επιφύλαξης). Με άλλα λόγια, οι περισσότεροι εργαζόμενοι πληρώνονται έναν αρκετά υψηλό μισθό ώστε να προτιμούν να εργάζονται παρά να είναι άνεργοι. Επιπλέον, οι μισθοί συνήθως εξαρτώνται από την κατάσταση της συνολικής αγοράς εργασίας. Όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό ανεργίας, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των μισθών που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους.

Από την άλλη, σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τις τιμές με βάση το οριακό κόστος παραγωγής. Όσο λίγοτερο ανταγωνιστική είναι η αγορά αγαθών και υπηρεσιών, τόσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο των τιμών επί του οριακού κόστους.

Το ποσοστό ανεργίας ισορροπίας, είναι τέτοιο ώστε ο πραγματικός μισθός που επιλέγεται στον καθορισμό των μισθών να είναι ίσος με τον πραγματικό μισθό που συνεπάγεται ο καθορισμός των τιμών από τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ποσοστό ανεργίας στο οποίο η οικονομία καταλήγει μεσοπρόθεσμα, όταν οι μισθοί και οι τιμές έχουν χρόνο να προσαρμοστούν.

Το ποσοστό ανεργίας ισορροπίας που συνάγεται από το υπόδειγμα αυτό είναι μία εκδοχή αυτού που ο Friedman (1968) χαρακτήρισε ως φυσικό ποσοστό ανεργίας.

Αυτή η ορολογία περί “φυσικού ποσοστού” έχει πλέον καθιερωθεί και θα συνεχίσουμε να τη χρησιμοποιούμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι λίγο παραπλανητική. Η λέξη ‘φυσικό’ υποδηλώνει μια σταθερή κατάσταση της φύσης, η οποία δεν επηρεάζεται από θεσμούς και πολιτική. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το υπόδειγμα, το φυσικό ποσοστό  ανεργίας είναι κάθε άλλο παρά φυσικό, καθώς εξαρτάται από διαρθρωτικούς οικονομικούς παράγοντες και δεν είναι κατ’ ανάγκην σταθερό.

Σύνδεσμος στις Διαφάνειες της Διάλεξης

Το Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας: Άρθρο στο περιοδικό The Economist

Διδακτικά Συγγράμματα

Mankiw Κεφ. 7

Blanchard Κεφ. 6