Η σειρά αυτή διαλέξεων στη μακροοικονομική θεωρία και πολιτική είναι προσανατολισμένη στην ανάλυση της συμπεριφοράς των οικονομιών στο σύνολό τους.

Αναφέρεται στον προσδιορισμό της συνολικής παραγωγής, των εισοδημάτων, της απασχόλησης, της ανεργίας, του πληθωρισμού, των μισθών και των επιτοκίων σε κλειστές και ανοικτές οικονομίες. Επίσης αναφέρεται στον ρόλο της δημοσιονομικής και την νομισματικής πολιτικής, στον προσδιορισμό του ισοζυγίου πληρωμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ανοικτές οικονομίες και στη διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης.

Προσφέρεται ως υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξαμήνου στους σπουδαστές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το εαρινό εξάμηνο του 2019-2020.

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές έννοιες και τα αναλυτικά και εμπειρικά εργαλεία που απαιτούνται για την ανάλυση των μακροοικονομικών εξελίξεων και πολιτικών, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η αναλυτική προσέγγιση του μαθήματος βασίζεται στη χρήση μακροοικονομικών υποδειγμάτων μικρής και μεσαίας κλίμακας, προκειμένου να αναλυθούν οι αλληλεπιδράσεις των τριών κυριοτέρων μακροοικονομικών αγορών: 1. της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, 2. της αγοράς εργασίας και 3. της αγοράς χρήματος και κεφαλαίου.

Τα ειδικώτερα θέματα της σειράς αυτής διαλέξεων είναι:

  1. Η ανάλυση του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου προσδιορισμού της παραγωγής, της απασχόλησης, του πληθωρισμού και των επιτοκίων (4 εβδομάδες)
  2. Ο ρόλος των προσδοκιών και η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. (2 εβδομάδες)
  3. Η μακροοικονομική των ανοικτών οικονομιών, το ισοζύγιο πληρωμών, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο εξωτερικός δανεισμός και οι κρίσεις εξωτερικού χρέους (3 εβδομάδες)
  4. Η νέα κλασσική και η νέα κεϋνσιανή δυναμική μακροοικονομική (1 εβδομάδα)
  5. Συσσώρευση κεφαλαίου, τεχνική πρόοδος και οικονομική μεγέθυνση (1 εβδομάδα)
  6. Οι Κύκλοι της Ελληνικής Οικονομίας και το Ευρώ (1 εβδομάδα)

Βιβλιογραφία

Τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι:

Mankiw, G. (2019) Μακροοικονομική, Αθήνα, Gutenberg

Blanchard, O. (2012), Μακροοικονομική, Αθήνα, Επίκεντρο

Οι διαφάνειες των διαλέξεων, οι ασκήσεις, οι ανακοινώσεις και το συμπληρωματικό υλικό αναρτώνται στον ειδικό ιστότοπο του μαθήματος,

macroeconomic-theory.com

Ο ιστότοπος αυτός είναι προσβάσιμος και μέσω του e-class του μαθήματος, καθώς και μέσω του,

alogoskoufisg.org

Ώρες Γραφείου: Οι ώρες γραφείου του καθ. Γιώργου Αλογοσκούφη για το εαρινό εξάμηνο είναι κάθε Τρίτη, 11:30-13:00 μέσω του Microsoft Teams (ή κατόπιν συννενόησης στο γραφείο Δ1, στο κτίριο της οδού Δεριγνύ).

Σύνδεσμος στην πλήρη περιγραφή του μαθήματος και των διαλέξεων