Η σειρά αυτή διαλέξεων στη μακροοικονομική θεωρία και πολιτική είναι προσανατολισμένη στην ανάλυση της συμπεριφοράς των οικονομιών στο σύνολό τους. Αναφέρεται στον προσδιορισμό της συνολικής παραγωγής, των εισοδημάτων, της απασχόλησης, της ανεργίας και του πληθωρισμού τόσο σε κλειστές όσο και σε ανοικτές οικονομίες. Προσφέρεται στους σπουδαστές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως το υποχρεωτικό μάθημα τετάρτου εξαμήνου Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, από το εαρινό εξάμηνο του 2019-2020.

Κύριος Στόχος

Να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες και τα αναλυτικά και εμπειρικά εργαλεία που απαιτούνται για την ανάλυση των μακροοικονομικών εξελίξεων και πολιτικών, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Αναλυτική Προσέγγιση

Η χρήση μακροοικονομικών υποδειγμάτων μικρής και μεσαίας κλίμακας, προκειμένου να αναλυθούν οι αλληλεπιδράσεις των αγορών 1. αγαθών και υπηρεσιών, 2. εργασίας και 3. χρήματος και κεφαλαίου.

Ειδικώτερα Θέματα

  1. Η ανάλυση του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου προσδιορισμού της παραγωγής, της απασχόλησης, του πληθωρισμού, των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
  2. Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
  3. Η αντιμετώπιση της διάκρισης μεταξύ αποθεμάτων και ροών σε μεσοπρόθεσμη βάση, με την ανάλυση του προσδιορισμού και της ανάλυσης των επιπτώσεων του δημόσιου και εξωτερικού χρέους.
  4. Ο ρόλος των προσδοκιών.
  5. Η ανάλυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών κρίσεων.
  6. Οι καθοριστικοί παράγοντες και οι επιπτώσεις της μακροχρόνιας οικονομικής μεγέθυνσης.